Surgical treatment of the residual periodontal pocket

Surgical treatment of the residual periodontal pocket
Source: Periodontology 2000Published on 2017-11-29By Filippo Graziani, Dimitra Karapetsa, Nikolaos Mardas, Natalie Leow, Nikolaos Donos
2 months ago